Maria en Jozef ontvangen Gods woorden en beloften

Onder de indruk van een “ bekend “ verhaal….Hoe Maria en Jozef door het onderwijs in de synagoge zo bekend waren met de beloftes die God had gesproken tot Zijn volk. Ook de vele teksten over de Messias ( Gezalfde ) die een rijk van vrede en gerechtigheid zal vestigen.

Maria ( Mirjam) hoort de engel van God tegen haar spreken over de Messias en dat zij, Mirjam de moeder zal zijn. Zonder dat zij omgang heeft met een man. Zij vraagt alleen :” Hoe zal dat geschieden.”

” De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden…” spreekt de engel

Maria reageert:“ Hineni “ ( Hier ben ik ), de dienstmaagd van de Heren, mij geschiede naar uw woord”

Zij kende de geschriften
Jesaja 7:14 ” Zie de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zal hem de naam Immanuel geven”

Almah = Jonge huwbare vrouw, verondersteld geen gemeenschap te hebben voor het huwelijk.Het O.T. noemt gewoonlijk de vader en de seksuele betrekkingen bij de conceptie en de geboorte van een kind. In Jesaja 7:14 ontbreekt een verwijzing naar de vader.

In het Hebreeuws staat : is en teken Jesaja 7:14 ” Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen”

Harah: baren ipv zwanger worden. Betekent: huidige toestand van zwangerschap.

In de synagoge las men na de voorschriften voor vrouwen die moeder waren geworden ( reiniging na de geboorte van een kind – Leviticus 12-13), de profetie over de geboorte van de Messias.

Jesaja 9:5 ” Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn naam: Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst “

Een belofte van de geboorte van een persoon, die op de troon van David zal zitten en voor eeuwig zal regeren.

The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever; his kingdom will never end. Luke 1:33

“De Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid ( letterlijk “tot in de aionen) en Zijn koninkrijk zal geen einde nemen” .

Maria was uit het geslacht van David, maar niet uit de geslachtslijn waaruit de koningen werden geboren. Dus als zoon van Maria had Jezus geen rechten op de troon van David.

Haar verloofde Jozef komt qua geslachtsregister uit de juridische lijn, de lijn van de vader voor de wet.

Mattheus1: 1 ” Het geslachtsregister van Jezus Christus , de zoon van David, de zoon van Abraham…Mattheus 5: Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isai, Isai verwekte David, de koning. Mattheus 15 : Mattan verwekte Jacob, Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus ( Gezalfde) genoemd wordt” Mattheus 1: 19 ”

Daar nu Jozef, ( ondertrouwd met Maria ) haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van plan in stilte van haar te scheiden”

In de Joodse traditie is “ondertrouwd”: man en vrouw, maar nog wachtend op het grote bruiloftsfeest, waarna ze gingen samenwonen.

Bij ontrouw van een van de ondertrouwde partners, werd de ontrouwe partner met een scheidsbrief weggezonden.

( dus een andere betekenis dan het verloofd zijn in onze tijd)

Een engel van God verscheen hem in een droom.

Mattheus 1:20 ,21 ” Zoon van David , schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden ”

Uit het ” Huis van David- zoon van David) mag Jozef, als adoptie vader, de naam aan het ” kind” geven : ” Jezus” – “ Redder”.

Mattheus1:22,33 ” Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zei: Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent God met ons.

Jezus- Jesjoea: De Here is verlossing,redding

“Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden ”

De zonden konden alleen worden weggenomen door een onschuldig vlekkeloos Lam, dat voor ons de schuld van de zonden zou wegdragen.

Daarom werd in Jezus Iemand geboren, die zowel God als volkomen mens was. Hij werd door God verwekt om Gods Zoon te zijn, maar uit Maria geboren om volkomen mens te zijn.

Daarom was Hij de enige mens die zonder zonde geboren werd, zodat Hij onze zonden zou kunnen dragen.

Maar Hij was ook volkomen mens om te kunnen lijden en sterven en zo onze straf te dragen voor onze zonden.

Teksten met beloftes over de beloofde Zoon van God; Immanuel; maagd- jonkvrouw; huis van Jacob; troon van Zijn vader David; lofzang van Maria; heb ik geborduurd in de randen.

Gemaakt 2021, 2022
Art textiel
vilt bewerken; branden, machinaal borduren, borduren.

Studies: ds. H. Poot; dr. K. Goverts; Jair-bijbelstudies; Jaap de Vreugd.

Translate »