Jeremia’s zekerheid. God waakt over Zijn Woord.

Jeremia, zoon van Chilkia komt uit een welgesteld priesterfamilie met hogepriester Eli en Abjatar. Een priestergeslacht dat door hogepriester Abjatars keuze voor prins ADONAI ipv prins Salomo, is verbannen naar Anatot, 7km van Jeruzalem.
Zo kon de jonge Jeremia staande op een heuvel, met verlangen de rook van de offers zien opstijgen uit de tempel te Jeruzalem, maar hij mocht het priesterambt niet uitoefenen.

Maar het 1e wat God tegen hem spreekt is “ Ik heb jou gekend, eer Ik jou vormde in de moederschoot”…( Al was die moederschoot omgeven door verwerping, pijn en tranen)…..” Ik heb jou geheiligd ( apart gezet)”….:” Ik heb jou gesteld tot profeet voor de volken”.

“ Ach HERE, HERE, zie ik kan niet spreken, ik ben jong” ( bij God mag je verzuchten)

“ Vrees niet voor hen , want Ik ben met u om u te bevrijden” God strekt Zijn hand uit, raakt zijn mond aan “ Zie, Ik leg Mijn woorden in uw mond”.

Jeremia, verbannen te Anatot, kan straks te Jeruzalem begrijpen wat de mensen doormaken als de tempel verwoest wordt en zij meegenomen worden als bannelingen door de vijand .

“ Wat zie je Jeremia?”…. “ Ik zie een amandeltwijg” ….” “ Goed gezien, want Ik waak over Mijn Woord om dat te doen” Jeremia 1:11, 12.

Hebreeuws woordenspel hierin:
Sjoqed: Waken. Sjaqed: Haast en wakkerboom. De amandelboom in Israël ontwaakt het eerst na de winter en draagt vroeg bloesem.
Teken van leven uit de dood, leven na de dood. Teken van Pasen.

Jeremia zal in zijn 40 jaar knecht van God zijn, veel meemaken. Geen vrouw en kinderen, tegenstand, gevangenschap, opmars van legers, honger en ziekte, Jeruzalem omsingeld …..Oude wonden gaan open, zijn familie komt oorspronkelijk uit Silo en werkte daar in het heiligdom van hogepriester Eli, wat ten onder ging….en nú Jeruzalem….

Eenzaamheid, smaad en angst en twijfel kent hij ook.

Maar dit beeld van hoop raakt hij nooit meer kwijt.
Net als wat Gods woorden aan hem Zijn profeet gegeven hem doen.

“ Ik at ze op, Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap. Want Uw Naam is over mij uitgeroepen. Sla acht op mij, HERE” ( Jeremia 15:15

” Ik stel u aan over de volken, over de koninkrijken, om uit te rukken ( ontwortelen) en af te breken ( ontmantelen), om te verdelgen ( kwijt te raken) en af te breken ( los te breken ); om te bouwen en te planten. ( Tussen haakjes is de vertaling uit het Hebreeuws.

Met andere woorden: Met name alle verkeerde godsbeelden en denkpatronen moet Jeremia met wortel en al uitrukken. Bij het verdelgen en afbreken gaat het om uiterlijk vertoon, huichelarij en valse voorstellingen.
Uitgebeeld in doornen struiken en distels

“ Stel uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden: “ des HEREN tempel, des HEREN tempel is dit”…..” verdrukking, onrecht, bloed vergieten, andere goden achterna lopen …bekeert u” Jeremia 7.

Het gaat niet om een gebouw, maar om de mens zelf. Het heilige hart, de mens als bouwwerk, zodat God daarin kan wonen.

Dorens en distels, ‘n verkeerde boodschap, verkeerde sprekers wiens boodschappen niet oproepen tot gehoorzaamheid aan God. “ Ontgint u nieuw land en zaait niet tussen de doornen “ Jeremia 4:3

Gods instelling dat het land ieder 7e jaar rust nodig heeft, is 490 jaar niet gebeurd (70×7) . Gods land is uitgeput.

Koning Sedekia regeerde 11 jaar in Jeruzalem en deed wat kwaad is in de ogen van God en verootmoedigde zich niet voor de profeet Jeremia…. 2 Kronieken 36:11-21

Al zond God profeten met waarschuwingen, koningen, leiders en volk reageerden niet en uiteindelijk verbrandde de vijand de tempel en de paleizen en braken de muren van Jeruzalem af ….
En voerden het grootste deel van de bevolking weg in ballingschap.

Het lot van Jeruzalem beschreven in Jeremia 52

Mensen weggevoerd door vijandelijke legers naar Babel…” totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om 70 jaar vol te maken”
(2 Kronieken 36:21)

De tranen van God. Nieuw godsbeeld. God huilt met Zijn volk, als de tempel ineenzakt.
“ Niet te lenigen is mijn kommer, mijn hart is zo ziek” Jeremia 8:18

“ Mijn ogen moeten van tranen vloeien nacht en dag zonder tot rust te komen, want met een grote breuk is de jonkvrouw, de dochter mijn volks gebroken, met een zeer zware slag” Jeremia 14:17 ( Jonkvrouw Jeruzalem)

Jeremia spreekt en God spreekt….l” Opdat onze ogen van tranen stromen en onze wimpers van water gutsen” Jeremia 9:18

Maar God laat Jeremia een akker kopen voor een volgende generatie in Anatot, als Jeremia in de gevangenis zit in Jeruzalem.

“ Er zullen weer akkers gekocht worden in dit land, waarvan gij zegt …een wildernis is het zonder mens en dier, het is in de macht van de Chaldeeen gegeven” Jeremia 32:27

“ Roept tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote ondoorgrondelijke ( ontoegankelijke) dingen verkondigen, waarvan gij niet weet “ Jeremia 33:3

Nu in Anatot is al jaren een Winery….

Met bekroonde wijnen.

Gemaakt 2021
Art textiel: Collage, applicaties, vrij machinaal borduren, borduren.
Studies dr. Klaas Goverts; Andre Piet; Hebrew4christians; Gertruud Bakker.

Translate »