In Gods tegenwoordigheid komen


Het Heilige der heiligen

In de tabernakel in de woestijn mocht de hogepriester Aaron maar 1 maal in het jaar in de meest heilige plaats van de tabernakel, het heilige der heiligen komen.

Leviticus H 16: Grote Verzoendag
“ De HERE zei tot Mozes: Spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijde kome in het heiligdom binnen het voorhangsel voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterve; want in de wolk verschijn Ik boven het verzoendeksel” Leviticus 16:2

Maar het is opmerkelijk dat Mozes daar wel vrije toegang had. “Hij was vertrouwd in Gods hele huis” Numeri 12: 7,8

God zegt tegen Mozes: “ Ik zal daar met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen de beide cherubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken “ Exodus 25:22

Voordat Mozes of later in de tempel de hogepriester het Heilige der heiligen kon binnengaan was daar het voorhangsel, grote gordijnen met engelen .

Achter het voorhangsel met de engelen stond maar één voorwerp, de ark.

“ Zij zullen Mij een heiligdom maken en Ik zal in hun midden wonen…..zij moeten dan een ark maken…..die overtrekken met louter goud”

Op de ark lag een massieve gouden plaat, het verzoendeksel, met daarop 2 gouden cherubs.

“ Met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkander gericht, naar het verzoendeksel waren de aangezichten der cherubs gericht” Exodus 25:19,20

” deksel – komt van het werkwoord bedekken, bewaken”

Het verzoendeksel met de cherubs waren uit 1 stuk gemaakt en bewaakten de verzoening.

Want in de ark werden de 2 stenen tafelen van de wet bewaard. Deuteronomium 10:1,2

Op grote Verzoendag moest de hogepriester het verzoendeksel naderen met een reukwerkvat ( gouden pot) met gloeiende kolen uit het reukofferaltaar uit het Heilige. En met handen gevuld met fijngestoten welriekend reukwerk.
Dan legde hij het reukwerk op de kolen en een wolk van het reukwerk bedekte het verzoendeksel, zodat de hogepriester niet zou sterven. Leviticus 16:12,13.

Een symbool van de verzoenende voorbede van de komende Christus, de grote Hogepriester.

“ zoals Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk”
Efeziers 5:2

“ Op de dag nu der oprichting van de tabernakel bedekte de wolk de tabernakel, de tent der getuigenis, en des ‘s avonds was zij op de tabernakel als een vuurverschijnsel tot aan de morgen. Zo was het voortdurend….” Numeri 9:15, 16


De hogepriester Aaron mocht maar 1x per jaar op Grote Verzoendag binnen het voorhangsel komen.

“ want in de wolk verschijn Ik boven het verzoendeksel” Leviticus 16:2,3

God stelt de grote Verzoendag in, waarop de hogepriester met reukwerk en bloed van een zondoffer verzoening doet.

“ Hij zal het op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Zo zal hij verzoening doen over het heiligdom om de onreinheden der Israëlieten en om hun overtredingen in al hun zonden” Leviticus 16:15,16

“ Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, door de verlossing van Jezus Christus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel“
Romeinenbrief 3:25

“ zoenmiddel”
letterlijk staat hier het woord “ verzoendeksel”

Als Gods wolkkolom rustte op het verzoendeksel, was de wet verborgen. God zag niet die wet, maar Hij zag het bloed op het verzoendeksel.

“ Daarom is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn” Romeinen 8:1Opwekkingslied 318

Eet het brood met Mij, Drink de wijn met Mij. Tussen de vleugels Van de Cherubim, Deel het maal met Mij.

Wij aanbidden U,
Wij aanbidden U. Tussen de vleugels Van de Cherubim, Aanbidden wij U.

Ik ontmoet je daar,
Ik ontmoet je daar. Tussen de vleugels Van de Cherubim, Daar… ontmoet ik jou.

Opwekking 623
Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding

Gemaakt april, mei 2020

Art textiel
Stempelen, branden, latoen koper, tules, goudfolie,vrij machinaal borduren, handborduursels.

Studies
Bijbelse plaatsen.nl; Oude sporen .nl; Frank Ouweneel – Grote Verzoendag en het kruis van Golgotha; Willem Ouweneel- Hoogtijden voor Hem ( Grote Verzoendag)

Translate »