Twee in 2012 gemaakte evolon lapjes stof met transver verven en prints verdwenen in een lade, omdat ik de prints gespiegeld had afgedrukt. Rechts de print Mozes met de 2 stenen tafelen met de zin “ Dag van het geven van de Torah “. Links de print van een Torahrol met tarwearen met het woord “ Shavuot feest”.

In januari 2020 zag ik toen ik ermee verder wilde werken en de teksten bedekt had, vooral het grote contrast tussen het bovenste deel met goudgele kleuren en grote voeten en het onderste deel met chaosvormen en kleuren.

Eerst concentreerde ik me op het midden en ontstond de aanbidding van het gouden kalf , maar ook het contrast met het bloed van het smetteloze lam, waardoor de dood aan de eerstgeboren zonen van Israel voorbijging bij de 10e plaag in Egypte van dit slavenvolk. En de farao het slavenvolk liet vertrekken om hun God te aanbidden in de woestijn.

Exodus 12:13 “ Wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij…“


Doortocht door de Schelfzee. Mozes hun door God verkoren leider, zingt erover in Exodus 15
Exodus 32:4 “ Dit is uw God Israel, die u uit Egypte heeft gevoerd…”

In de woestijn kwam het volk bij de berg Horeb en sloot God een verbond met hen. “ Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heeft” .

“ Zie , de HERE, onze God, heeft ons Zijn heerlijkheid en Zijn grootheid getoond, en Zijn stem hebben wij gehoord uit het midden van het vuur; op deze dag hebben wij gezien dat God spreekt met een mens ( Mozes) en dat deze toch in leven blijft….Nader gij en hoor alles wat de HERE, onze God zegt, en brengt gij dan alles aan ons over wat de HERE, onze God, tot u spreekt; dan zullen wij het horen en doen” Deuteronomium 5: 6, 24-27

“ De HERE zei tot Mozes: Klim op tot Mij, de berg op en blijf daar, dan zal Ik u de stenen tafelen geven, het onderricht en het gebod dat Ik heb opgeschreven om hen te onderrichten ! Exodus 24: 12 “ (Naardense bijbel)

” En de HERE sprak tot Mozes: “ Ga, Daal af, want uw volk, dat gij uit Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven….zij hebben zich een gouden kalf gemaakt, waarvoor zij zich hebben neergebogen en waaraan zij geofferd hebben; terwijl zij zeiden “ dit is uw God, Israel, die u uit het land Egypte heeft gevoerd…..

Toen zocht Mozes de gunst van de HERE, zijn God…..denk aan Abraham, Isaak en Israel, uw dienaren, aan wie Gij gezworen hebt bij Uzelf en tot wie Gij gesproken hebt” Ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren en dit gehele land, waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nakomelingschap geven om het voor altoos te bezitten….”

Zodra Mozes de legerplaats genaderd was en het kalf en de reidansen zag, ontbrandde zijn toorn. Hij wierp de tafelen uit zijn hand en verbrijzelde ze aan de voet van de berg. Exodus 32:19

“ Daarop nam Mozes het kalf dat zij gemaakt hadden en verbrandde het met vuur….Exodus 32:20”

Ele = deze . Ele, Elohecha Jisrael , deze is uw God, Israel ( Exodus 32:4)
Elohiem – God. Hier zit Ele en de Mem en de Jod in. Mem en Jod samen is Mi= Wie
Mi+ Ele= Elohiem

In Jesaja 40:26 gaat het over de schepping en staat “ Wie heeft deze alle gemaakt?” Elohiem. Als je de vraag eruit haalt, dan houd je ele over, dan is het mysterie weg, je hebt een gesloten wereld. Dan kun je alles weten en verklaren.

Bij de storm op het meer, als Jezus die storm tot stilte heeft gebracht, dan zeggen de discipelen “ Wie is toch deze?” Uitleg ds Klaas Goverts

” Gij hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik opklimmen tot de HERE, misschien zal ik voor uw zonde verzoening bewerken “ Exodus 32:30

” Ik zal Mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des HEREN voor u uitroepen: “ Ik zal genadig zijn…”

” Het feest van de weken, van de eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren… Exodus 34: 22; Numeri 28:26; Leviticus 23: 15,16.

Wekenfeest- Shavuot-Pinksteren . Het wekenfeest is 7 weken na Pesach, de uittocht uit Egypte, waarop God het volk Israel heeft bevrijdt uit de machten en goden en heersers van Egypte.

Op het Wekenfeest gedenkt men het ontvangen van de Torah en het is tarweoogst.

Op het wekenfeest na Jezus sterven en opstanding en Hemelvaart ( na 40 dagen) zijn er tekenen van vuur en wind, zoals de Joden s morgens in de synagoge hadden horen vertellen van de dag van het verbond bij Horeb. Die dag kwamen er 3000 Joden van allerlei landen die naar Jeruzalem waren gekomen, tot geloof in Jezus, de Zoon van God.

Door vervolging, verspreiden de gelovigen zich en werd het evangelie ook aan ons verteld.
Jezus, ook onze Voorbidder en pleiter, onze Hogepriester.

What is in a name schreef ik in het begin… Elohiem – God….., de Schepper God
Mooi lied is Opwekking 750 Elohim, de Schepper God….

Opwekking 565
Geest van God, blaas op mij, liefdes adem die bevrijdt. Geest van God, blaas op mij, laat het vuur weer vlammen.

Neen mijn hart en mijn ziel, zodat ik Uw genade zie. Leid mij naar Uw heiligdom, blaas op mij.

Woord van God, spreek tot Mij, zacht en stil diep in mijn hart. Woord van God, spreek tot mij, troost, genees, herstel mij.

Neem mijn hart en mijn ziel, zodat ik Uw genade zie. Leid mij naar Uw heiligdom, blaas op mij.

What is in a name…of hoe zal ik dit werkje noemen en zet ik het bij Thema Hoop voor de Schepping? Wie denk mee….

Translate »