Wachters bidden vanuit Gods beloften voor Israël

20160726-IMG_12351 - kopie documentgrootte 337kb

Als je op bovenstaande foto klikt, is deze helder.

 

P1120910 

 

Vroeger moesten wachters  waarschuwen bij een naderende vijand ( Num. 10:9) en weer doen letten op Gods woord

“Jou mensenkind heb Ik als wachter aangesteld voor het volk van Israël. Als je mijn woorden hoort moet je hen namens Mij waarschuwen” Ezech. 33:7

Nu heeft Israël heel veel vijanden rondom. Hun leiders ( veelal alleen in hun eigen land en voor eigen media) roepen  openlijk op om Israël van de “kaart” te vegen.  Westerse mogendheden, de V.N. , de hele wereld bemoeit zich met Israël , ontkent Israëls rechten, wil opdelen van land en hoofdstad.

I.pv. historische, wetenschappelijk onderbouwde rapporten over de geschiedenis van het Joodse volk te bestuderen en te laten spreken. oa Joodse volk moest gedwongen hun land verlaten 70 en 135 n.Chr.…een kleine rest bleef. Steeds overal vervolgd en verdreven verklaart waarom Joden over heel de wereld verspreid zijn.

Het Joodse volk is al meer dan 35oo jaar verbonden met Israël.

C04D7FD2-CE21-42C1-9524-58DEF0118257

Moderne wachters op de muren van Jeruzalem die met hun bijbel in de hand  Gods beloften over Israël en Jeruzalem  uitspreken.

Jesaja 62: 6 “Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht”.  Notzrim= wachter. In het moderne Hebreeuws worden christenen  “notzrim”genoemd!!

“Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun Hem geen rust…”.     

Mazkira= beroep doen op , of herinneren of secretaresse. Wij worden dus opgeroepen om God aan Zijn eigen beloftes voor Israël te herinneren.

Een wachter, een heraut is niet bang uitgevallen. Zich goed bewust van zijn kwetsbaarheid doet hij het kleed van de Koning ( Jezus) aan. Nederig en vrijmoedig roept hij krachtig  Gods woorden.

Nederig….vanuit besef…dat als Joden “kruis” of “christen” horen , zij wel moeten denken aan het leed  van de vele vervolgingen die zij als volk, als familie, als individu  hebben geleden.

Jesaja 62:1 “Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem  ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt”.

P1120907

0089BCE2-46A3-4B9D-A395-C91775DC98A9

Er zijn veel stenen op te ruimen. ( stiksels bij  en in de poort

Israël had gezondigd en zich afgekeerd van God. Het Joodse volk werd verstrooid over alle windstreken  van de aarde. Het Beloofde Land lag er eeuwenlang verlaten bij.

De oude kerkvaders trokken hun conclusie “Israël heeft afgedaan. De kerk is nu het geestelijk Israël ” ( vervangingsleer)

Vanuit die vervangingsleer zijn de joden vaak vervolgd.   “kruis”  heeft zo veelal een negatieve betekenis bij de Joden.

Maar God wilde dat wij christenen de Joden jaloers zouden maken, omdat wij hun God hadden mogen leren kennen……..want God  is een God van eeuwigdurende liefde .

Dezelfde profetieën die de neergang van Israël aankondigden, voorzeggen Israëls herstel!! Wij leven in de dagen dat God een begin heeft gemaakt met de herstelwerkzaamheden van deze  vervallen hut van David.

Fouten van de kerk naar het Joodse volk erkennen en heel bijbels daar vergeving voor te vragen ( dat deden  Daniël, Nehemia….Stefanus ,,,.voor de zonden van hun vaders….al waren zij zelf niet schuldig)

P1120821

7B9039C0-3A47-4D4E-9FDC-43D44B4EF960

Zacharia 8: Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand . (Of vanuit het Hebreeuws…Met grote naijver ben Ik voor Sion gaan ijveren met grote grimmigheid)

P1120887

7BC44D93-1A1F-4840-A21F-41EB7219F036

Psalm 122   “Bidt Jeruzalem vrede toe….  vrede zij binnen uw muur..”  Laten we wachters op de muren van Jeruzalem”  zijn , thuis,  in je kerk,  gebedsgroep of als je in de gelegenheid  bent een keer   …  op de muren te Jeruzalem.

P1120818 - kopie

 

God aan Zijn  beloftes, profetieën  herinneren.  ” Dit is al de 2e brief . Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen, en wel door u te herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken”.  2 Petrus 3: 1

Veel profetieën kennen een meervoudige vervulling, die soms eeuwen van elkaar verwijderd liggen

Ik heb je (Israël) slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal Ik je weer ontvangen…..Ik zal me weer over je ontfermen met eeuwige liefde” Jes. 54:7,8

 “Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weer oprichten…..haar herbouwen” . Amos 9:11

Kopie  van P1120898

 

“U zult opstaan  en U over Sion ontfermen, de tijd van genade is gekomen….”Psalm 102:14

“De Ene heeft Sion verkoren…dit is mijn rustplaats voor altijd en immer…”Psalm 132: 13,14

Voorzeker zal Ik u, o Jacob, in uw geheel bijeenbrengen, vergaderen het overblijfsel van Israël. De doorbreker trekt voor hen op; zij breken door en trekken door de poort; en hun koning trekt voor hen uit, en de HERE aan hun spits”  Micha 2: 12 en 13.

“Zo spreekt de HERE HERE: Wanneer Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik  de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden; het verwoeste land zal weer worden bewerkt…..Ezechiël 36: 33-38.

God keert terug …gaan wij achter Hem aan….in onze visie, bidden….. Dankzij het offer van Jezus (Jeshua) en Zijn plaatsvervangend sterven voor jou en mij, heeft Hij ons nieuwe klederen omgehangen “Mantel der gerechtigheid” Jesaja 61:10 . Juist deze mantel verleent ons het gezag van de Koning.

F398047E-1139-4461-8066-C60B7C6E4DCC

P1120905

  • Bij de aankondiging van Jezus’ geboorte vertelde de engel Gabriël aan Maria dat Jezus de troon van ‘zijn vader David’ zou ontvangen (Lucas 1:32).
  • God regelde het zo dat Jezus geboren werd in Betlehem, de stad van David (Micha 5:1; Lucas 2:4), hoewel zijn aardse ouders in Nazaret woonden.
  • Bij de intocht in Jeruzalem, kort voor zijn kruisiging, werd Jezus toegezongen: “Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam van de Heer” (Matteüs 21:9). Ook later in de tempel riepen mensen dezelfde woorden (Matteüs 21:15) en Jezus accepteerde deze benaming

Davids-Harp         SAMSUNG CSC

  • “Nu de Farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag: ‘Wat denkt u over de messias? Van wie is hij een zoon?’ ‘Van David,’ antwoordden ze.
  • Jezus vroeg: ‘Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt: ‘De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.”  En niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.” (Matteüs 22:41, NBV2004)
  • Deze argumentatie is belangrijk, want hier bewijst Jezus vanuit de Schriften (Psalm 110:1) dat de Messias iemand zou zijn met extreem hoge goddelijke autoriteit. Jezus claimde de Messias te zijn, de Zoon van God.
  •  Ook de schrijver van de Hebreeënbrief haalde dit citaat uit de Psalmen aan om de goddelijkheid van Jezus aan te tonen (Hebreeën 1:13).

P1120813 - kopie

 

93A93DFC-AADC-40E5-A7AE-6BD66199532F

God rekent op wachters die tussenbeide springen…vb Abraham; Mozes; leger neemt het op voor prins Jonathan; Paulus ( Rom.9:3-5)

“Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd…..”Ezech.22:30,31

P1120822

6B4F4FC5-C73A-4D9C-9948-2922E531D1F5

God komt tot Zijn doel met Israël….Zijn licht zal overwinnen.

“Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.

Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw” (Jesaja 65: 17 t/m 19).

20160726-IMG_12351 - kopie documentgrootte 337kb

Studies oa Bart Repko ( boek Steen door de ruit, wachters maken het verschil)   Een jaar van zegeningen voor Jeruzalem   Petra vd Zande

Technieken: zeefdruk  deel muur met tekst en  boekrol; afdruk gutsstempel poort en biddende mensen ; tules; draden; meerdere lagen stof over elkaar ; vrij machinaal borduren.

Gemaakt 2013

Translate »