Herstel van ‘t verbroken verbond door voorbede en Genade

What is in a name…..


What is in a name…. Elohiem

Twee evolon lapjes bewerkt met insnoeren, met transververven, en prints. Rechts de print Mozes met de 2 stenen tafelen met de zin “ Dag van het geven van de Torah” en links de print Torahrol met tarwearen en “ Shavuot feest”. Pinksteren, Shavuot is ook een oogstfeest. Gemaakt op een workshop in 2012.
De prints had ik helaas gespiegeld afgedrukt en ik stopte de lapjes in een lade.

In januari 2020 ging ik ermee verder en bedekte de gespiegelde Hebreeuwse woorden. Maar nu viel vooral het grote contrast op. Boven de goud/ gele kleuren met ‘n paar grote voeten en onder deels chaosvormen en kleuren.

Op de berg Sinaï , die geheel in rook stond, daalde God neer en riep Mozes naar de bergtop en gaf instructies. Daarna sprak God de “ 10 woorden “  en het hele volk antwoordde eensgezind “ Al de woorden die de HERE gesproken heeft, zullen wij doen”. En Mozes bevestigde dit verbond met God door offers. “ Zie , het bloed van het verbond, dat de HERE met u sluit, op grond van al deze woorden”  ( Exodus 19:18-20; 24:1-9)

Mozes werd tot God geroepen in een wolk en het volk zag “ dat Mozes toefde van de berg af te dalen” ….zeiden tegen Aaron “ welaan maak ons goden die voor ons uitgaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypte heeft gevoerd, wij weten niet wat er van hem geworden is”

 

“ De HERE zei tot Mozes: “ Klim op tot Mij, de berg op en blijf daar, dan zal Ik u de stenen tafelen geven, het onderricht en het gebod dat Ik heb opgeschreven om hen te onderrichten! Naardense bijbel Exodus 24:12

Na 40 dagen sprak God “ Ga, Daal af, want uw volk, dat gij uit Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven….zij hebben zich een gouden kalf gemaakt, waarvoor zij zich hebben neergebogen en waaraan zij geofferd hebben, terwijl zij zeiden “ Dit is uw God, Israel, die u uit het land Egypte heeft gevoerd…”  Laat Mij begaan….Exodus 32:7-10

“ Toen zocht Mozes de gunst van de HERE, zijn God en zei “ Waarom HERE, zou Uw toorn ontbranden tegen Uw volk, dat Gij uit Egypte hebt geleid met grote kracht en met een sterke hand”…

“ Denk aan Abraham, Isaak en Israel, Uw dienaren, aan wie U gezworen hebt bij Uzelf “ Ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels en dit gehele land, waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nakomelingen geven om het voor altijd te bezitten” Exodus 32:11,13

“ Zodra Mozes de legerplaats genaderd was en het kalf en de reidansen zag, ontbrandde zijn toorn. Hij wierp de tafelen uit zijn hand en verbrijzelde ze aan de voet van de berg” Exodus 32:19

“ Daarop nam Mozes het kalf dat zij gemaakt hadden en verbrandde het met vuur…Exodus 32:20

“ Gij hebt grote zonden begaan, maar nu zal ik opklimmen tot de HERE, misschien zal ik voor uw zonde verzoening bewerken “ Exodus 32:30

“ Ik zal Mijn luister aan u doen voorbijgaan en de Naam des HEREN voor u uitroepen “ Ik zal genadig zijn….”  Exodus 33: 19

HERSTEL VAN HET VERBROKEN VERBOND DOOR VOORBEDE EN GENADE

“ De HERE zei tot Mozes: Houw u 2 stenen tafelen gelijk de eerste, dan zal Ik op de tafelen de Woorden schrijven, die stonden op de eerste tafelen welke gij verbrijzeld hebt “ Exodus 34:1

” Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, de 2 tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, wist hij niet dat de huid van zijn gezicht straalde, doordat hij met Hem gesproken had” Exodus 34:29

“ Wanneer Ik het bloed zie, ga Ik u voorbij…” Exodus 12:13

Door de dood van een smetteloos lam, ging de doodsengel de huizen met de eerstgeboren zonen van de Israëlieten voorbij.
Na deze 10e plaag, liet de heerser Farao met zijn goden, het slavenvolk pas gaan om hun God te aanbidden in de woestijn.

God gaf opdracht om deze dag te gedenken en herhaalt dit nu weer na herstel van het verbroken verbond. Exodus 34: 18 en Deuteronomium 16:1-8

“ En deze dag zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest voor de HERE; in uw geslachten zult gij hem als een altijd durende inzetting vieren “ Exodus 11:14

Wekenfeest- Shavuot- Pinksteren

Het Wekenfeest is 7 weken na Pesach, de uittocht uit Egypte- waarop God- Elohiem- het volk Israel heeft bevrijdt uit de machten en goden en heersers van Egypte.

Op het Wekenfeest gedenkt men het ontvangen van de Torah op de berg Sinaï en het is een tarweoogst.
“ Het feest van de weken, van de eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren….” Exodus 34:22; Deuteronomium 1Op het Wekenfeest na Jezus sterven, opstanding en Hemelvaart zijn er tekenen van vuur en wind in het huis van de discipelen en op hen. Die ochtend hadden de Joden In Jeruzalem in de tempel, ook de Joden die ervoor waren gekomen uit de diaspora (landen ver om Israel heen) , gedacht aan het ontvangen van de woorden van God op de berg Sinaï, met tekenen van stemmen, wind en vuur.6: 9-12; Numeri 28:26; Leviticus 23: 15-16

Door Zendingsreizen en vervolgingen is dit evangelie, blijde boodschap ook aan onze werelddelen, mensen, verteld.
Mozes, de voorbidder van het volk Israel in de woestijn. Jezus, onze Voorbidder en Hogepriester, bidt voor ons bij Zijn Vader in de hemel.

“ What is in a name”…begon ik mee….Elohiem….1. Van de namen van God.

Opwekkingslied 750 Elohim, de Schepper God…. gaat over de namen van God.

 

 

 

Pinksterfeest In VUUR EN VLAM

Opwekkingslied 565 vind ik hier oa mooi bij

Geest van God, blaas op mij, liefdesdaden die bevrijdt. Geest van God, blaas op mij, laat het vuur weer vlammen.

Neem mijn hart en mijn ziel, zodat ik Uw genade zie. Leid mij naar Uw heiligdom , blaas op mij

Woord van God, spreek tot mij, zacht en stil, diep in mijn hart. Woord van God, spreekt tot mij, troost, genees, herstel mij.

Neem mijn hart en mijn ziel, zodat ik Uw Genade zie.
Leid mij naar Uw Heiligdom , blaas op mij.

 

Wekenfeest- Shavuot-Pinksteren

HERSTEL VAN HET VERBOND DOOR VOORBEDE EN GENADE

Werkje gemaakt oktober-december 2019

Stempelen, gutsen, roestpoeder,tules, vrij machinaal borduren en handborduursels.

Translate »