Mozes vraagt God te zien

Mozes vraagt Gods heerlijkheid te zien, nadat een deel van het volk Israël Gods verbond heeft verbroken door het aanbidden van het gouden kalf.

Detail uit het werkje Pinksteren, Wekenfeest, herstel door voorbede en genade.

Te zien in categorie Bijbelse feest en gedenkdagen.

Terwijl God het slavenvolk uit Egypte had bevrijdt!

Maar  God bevrijdde het volk Israel “ Door tekenen en strijd, met een sterke hand en een uitgestrekte arm”.

Bij de laatste strijd tegen de goden en de heerser Farao ging door het bloed van een smetteloos lam, de doodsengel aan de huizen van de Israëlieten voorbij. En mocht het slavenvolk vertrekken uit Egypte en God, hun bevrijder, aanbidden in de woestijn.

Mozes doet voorbede voor het volk en pleit om genade voor het volk.

Mozes pleit  40 dagen en nachten of God het volk ten goede wil gedenken, Mozes pleit met zijn eigen leven en pleit ook op de beloften die God gaf aan de aartsvaders. ( Exodus 32:32; Deuteronomium 9:25-29)

God zegt “ Ik ken u bij name en ook hebt gij genade gevonden in Mijn ogen”.

Mozes pleit dan, dat niet een engel voortaan voor het volk uitgaat, zoals God voorstelde te moeten doen……..

” Als ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch Uw wegen bekend, zodat ik U ken, opdat ik genade vinde in Uw ogen”  .
God : “ Moet Ikzelf meegaan om u gerust te stellen?”

Mozes:” Indien Gij zelf niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken. Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en Uw volk genade in Uw ogen gevonden hebben?”

God: “ Ook deze zaak, zal Ik doen, omdat gij genade in Mijn ogen gevonden hebt en Ik u bij name ken”. Mozes :”Doe mij toch Uw heerlijkheid zien.”

God” Ik zal Mijn luister aan u doen voorbij gaan en de Naam des HEREN voor u uitroepen….Exodus 33: 12-23

“ Toen hieuw Mozes 2 stenen tafelen gelijk de eerste; hij beklom vroeg in de morgen de berg Sinaï, zoals de HERE hem geboden had en….

De HERE daalde neer in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de Naam des HEREN uit: “ HERE, HERE, GOD, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot (veel) van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt (bewaart) aan duizenden, die ongerechtigheid (verwrongenheid) overtreding (rebellie in de zin van verbondsbreuk)en zonde vergeeft (draagt), maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende (Hij zoekt het uit, totdat het kwaad tot op de bodem is opgespoord- heilzaam) aan kinderen en kindskinderen , aan het 3e en 4e geslacht” Exodus 34:6,7
* Tussenhaakjes de letterlijke Hebreeuwse vertaling

Mozes knielde haastig neer, boog zich neer en zei “ Indien  ik genade in Uw ogen gevonden heb, HERE, dan ga toch de HERE in ons midden, want het is een hardnekkig volk, maar vergeef onze ongerechtigheden en onze zonden; neem ons als erfdeel in Uw bezit” .

God sluit een verbond en spreekt Zijn Woorden. “ Schrijft u deze woorden op, want op grond van deze Woorden heb Ik met u en met Israel een verbond gesloten. En Mozes was daar bij de HERE 40  dagen en 40 nachten, brood at hij niet en water dronk hij niet, en GOD schreef op de tafelen de Woorden van het verbond, de TIEN WOORDEN.

Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde -de 2 tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, toen hij van de berg afdaalde- wist hij niet, dat de huid van zijn gezicht straalde, doordat hij met Hem gesproken had” Exodus 34:10-30

Mozes had gevraagd “ Doe mij toch Uw heerlijkheid zien”
Dan wordt het zelfs zo, dat Mozes de heerlijkheid van God weerspiegelt.
Die heerlijkheid is de ontferming die doorzet.

En God zei ook na het uitroepen van Zijn Naam , uitgerekend in Exodus, het boek der namen, onderhoud ( bewaar) de Paasnacht ( Pesach) . Gedenk de uittocht. ( Exodus 34:18)
Omdat God de Paasnacht vasthoudt, daarom is er hoop voor de volkeren, zelfs voor de weerspannigen.

Najaar 2019 volgde ik het dagboeken van ds Aart Brons over de Najaarsfeesten.

Op Grote Verzoendag, Jom kippur, bidt het Joodse volk het gebed van de 13 eigenschappen van God:
“ HERE, HERE, GOD, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot (veel) van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt ( bewaart) aan duizenden, die ongerechtigheid ( verwrongenheid) overtreding (rebellie ) en zonde vergeeft ( draagt) …”

Dat raakte mij persoonlijk.

Art textiel Werkje gemaakt oktober-december 2019

Stempelen, gutsen, roestpoeder,tules, vrij machinaal borduren en handborduursels.

Studies ds Aart Brons; ds Klaas Goverts.

Translate »