Levend water

Johannes 7: 37-39 In de tijd van Jezus vond op elke dag van het Loofhuttenfeest ( 7 dagen) een waterplengoffer plaats. Er werd water uitgestort over het altaar. Elke morgen daalde een priester van de tempelberg af naar het badwater Siloam met  een gouden kruik.

In de voorhof van de tempel ontvingen de andere priesters hem met vrolijk trompetgeschal. Het volk juichte! Een andere priester nam de kruik over en sprak de woorden uit Jesaja 12 : 3 ’Gij  zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil’.

Aan de z.w.kant van het altaar stonden 2 schaaltjes met onderaan een opening. De priester goot in het ene schaaltje ‘t water uit de vijver en in het andere schaaltje de wijn. Water als herinnering aan God die water gaf in de woestijn. Wijn als teken van vreugde. Via een buis stroomde dit naar de tempelbeek Kidron. De 7e dag gebeurde dit waterplengoffer 7 maal.

Gelijktijdig was er een stoet priesters en volk naar het Kidrondal gegaan om wilgentakken te halen. Die staken ze aan beide kanten vast aan het brandofferaltaar, zodat de takken eroverheen bogen als een bladerdak (een loofhut).

‘n Explosie van uitgelaten blijdschap op de láátste dag van het feest. Als de tempelzangers ps 118 zingen “Dit is de dag, die de HERE gemaakt heeft…..laten wij juichen en ons daarover verheugen. Och HERE geef toch heil” (vs 25)

Dan schreeuwt ‘t volk onmiddellijk  “Och HERE, geef toch voorspoed! Gezegend Hij die komt in de naam des Heren!!” Wat moesten ze zonder Gods zegen! Het land was door de zomerzon uitgedroogd.

Yeshua (Jezus) = Redder, Verlossing, heil

Op de laatste, de grote dag van het feest ging Jezus staan.Vreemd, als een rabbi de schriften uitlegde ging hij zitten….Maar een profeet ging altijd staan, want hij had een boodschap.

Hij riep zo luid Hij kon: ”Wie dorst heeft kome tot MIJ en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Joh. 7:  37-39)

Johannes zegt: “Dit zei Jezus over de Heilige Geest, welke zij die tot geloof in Jezus kwamen, ontvangen zouden. Want   de Geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was”.

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw “Maar wie  gedronken heeft van het water dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven” (Joh. 4:14).

“Eeuwig leven” is in de bijbel onsterfelijkheid van onze persoon, onze ziel. Maar ook het leven van de komende eeuw, het Messiaanse rijk, het Koninkrijk van God in volle glorie. Wie in Jezus gelooft, hoort bij dat Koninkrijk voor altijd, ook na de dood.

Nu kan je al, door de H.Geest, het leven van die komende eeuw ervaren. De Heilige Geest legt het in je. Oa dat je Gods woorden herinnert, dat je ervan kunt delen. Dat er herstel in je leven kan zijn ( een proces). Dat je vreugde kunt groeien (in je rechter hersenhelft zit het vreugdecentrum wat, wetenschappelijk bewezen,  kan groeien- onderwijs St. Promise)

Studies : Evert vd Poll- De feesten van Israel; Willem J. Ouweneel- Hoogtijden voor Hem; Joseph Good- Rosj Hasjana; Werner Stauder- Bijbelstudies; St.Promise-Leven naar Gods plan

 2015 Freezerpapier, stempels, permanent markers,tules, vrij machinaal borduren

Translate »