In vuur en vlam

Cursus Wil Fritsma: Space between the squares

Grote vormen van verschillend formaat geknipt  uit verschillende materialen en gecordonneerd  met borduurgarens. Ik koos vlammen en dacht aan de Heilige Geest. Het werkje moest versneden worden, horizontaal en verticaal. Daarna moesten die afgewerkte delen verbonden worden met stiksels. Ik vond echter het werkstuk in z’n geheel mooi en maakte het zo met ‘n kantrandje vast op een geschilderd canvasdoek.

Pinksteren: “ …. er kwam plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige, voortgedreven wind en deze vervulde het hele huis waar zij zaten. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.” Handelingen 2:2-4

Dit gebeurde in Jeruzalem 10 dagen na Jezus Hemelvaart en Zijn opdracht “ wachten in Jeruzalem op de H.Geest”

Op Sjavoe’ot ( weken of Pinksterfeest) las men oa Ezech.1:4 “En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans; daarbinnen midden in het vuur, was wat eruit zag als blinkend metaal”.

Op Sjavoe’ot  dacht men ook aan God die op de Sinai Zijn onderwijzing ( wet) gaf. Hij had die  op stenen tafelen geschreven.

Met Pinksteren schreef Hij die in de harten van de gelovigen. Zoals Hij beloofd had in Jeremia 31: “Zie er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,….Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven (30-34)”.

Het  taalwonder, na de uitstorting van de Heilige Geest herinnert ons aan de torenbouw van Babel ( Gen.11). Alle mensen spraken toen nog dezelfde taal en wilden met die toren de hemel bereiken. De Heere greep echter in en verwarde hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstonden.

Op Sjavoe’ot waren Joden uit allerlei landen en talen; en Jodengenoten,  in Jeruzalem aanwezig.  “We horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken” Hand. 2: 11. Dit was werkelijk een taalwonder.

Bij de berg Sinaï , “En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde.” Exodus 19:16

In het Hebreeuws staat voor het woord ‘donderslagen’ het woord ‘stemmen’.

Mozes: “Deze woorden sprak de HEERE tot heel uw gemeente, op de berg, vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken, met luide stem; Hij voegde er niets aan toe. Hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf ze aan mij.” God sprak in woorden. Deuter. 5:22

In de Joodse overlevering wordt gezegd: Toen God Zich openbaar­de op de berg Sinaï, sprak Hij in 70 talen. God wilde immers alle volkeren bereiken. God sloot zijn verbond bij de Sinaï niet alleen met Israël, maar met àlle natiën. Israël stond daar als representant van al die vol­ken.

“Niet alleen met u sluit Ik dit verbond……..maar zowel met ieder, die zich hier bij ons bevindt…als met ieder, die heden NIET BIJ ONS IS{Deut.29:14vv}.

Vuur en rookzuilen op de Sinaï en vuur op de hoofden van de apos­te­len. Een sterk bazuin­ge­schal en het geluid als van een stormwind.

Dan zegt Petrus: “Dit is het……. bloed en vuur en rookwalm.” {Hand.2:19}

(Jodengenoten: dat zijn niet-joden die de synagoge bezoeken zonder zich te laten besnijden en zo over te gaan tot het jodendom)

Studies o.a. David Stern, Jewish New Testament Commentary); Joodse feesten en vasten ,Geert Cohen Stuart; Hoogtijden voor Hem, Willem J. Ouweneel.

Gemaakt in 2012

Translate »