Koning der ere komt

Inspiraties: Bazuinenfeest studies en kanten kleedjes en coupon met Davids sterren.

Bazuinenfeest ( Jom Teroe´a- Dag van het blazen) Een feestdag met juichen en op de sjofar blazen.

Leviticus 23: 24 “In de 7e maand zult gij een rustdag hebben aangekondigd door bazuingeschal…….het zal een jubeldag voor u zijn” S. Vertaling “Een dag van herinnering”

Israel gedenkt deze dag en deze 10 dagen zijn zonden tm Grote Verzoendag.  Het bazuingeschal is het geklank van een sjofar, een bazuin gemaakt van de  ontpitte en ontpunte hoorn van een ram of bok. De Joodse traditie brengt de ramshoorn i.v.m de ram die Abraham slachtte i.p.v zijn zoon Isaak ( Genesis 22: 13)  Nieuwtestamentisch  bezien betekent dat aan het begin van het Joodse jaar al direct het offer van Christus staat. Want Isaak is als zoon van de vader die hem offert, een type van de Zoon van God.

 

Hebreeen 11: 17  Isaak wordt “de eniggeborene”genoemd, een titel die verder hoofdzakelijk voor Christus gebruikt wordt.

Hebr. 11:18 Isaak wordt gezien als degene die uit de doden is opgewekt.

Er worden verschillende geluiden voortgebracht.

De t’ki’a ( de stoot= ongebroken leven) de t’ki’a g’dolah ( de grote stoot ); de sj’varim ( gebroken tonen= gebroken beloften); en de t’roeáh ( het signaal of alarm)

Het is naast een Herinneringsfeest ook een feest van uitzien naar de komst van de KONING. Jezus en Pauus spreken over Jezus terugkomst op aarde en gebruiken de feesttaal van de DAG VAN BAZUIN

1 Thess. 4: 16 Want de Here zelf zal op ´n teken, bij ´t roepen van ´n aartsengel En bij ´t geklank van ´n bazuin Gods, nederdalen van de hemel….

Mattheus 24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de 4 windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot ´t andere.

Een coupon met Davidssterren vond ik die zelfde middag van de kleedjes, in een gordijnzaak.  Op een dag ben ik daar heel veel zwart en paars omheen gaan borduren….heftig.  God vraagt van ons “Troost, troost, Mijn volk”   en dat zit ook mi in de zilveren voetjes die de Grote Zilveren voeten volgen. Door vertroosten, door  gedenken, door voedselpakketten, door helpen met alya maken…. Maar de Grote Trooster is de Messias en De Heilige Geest…weergegeven in de Voeten en de Duif.

INSPIRATIE: Kanten kleedjes met Davids  sterren. Studies en liederen oa Psalm 24 en OpwekkinngsLied 622  “Groot is de Heer God Almachtig, Groot is de hoogste Heer……Glorie aan de Zoon van God, Glorie aan de Heer, Koning en Heer. Opent de poort, effent de baan, zodat de Koning binnen kan gaan. En voor eeuwig is Hij God!”

Ik stempel  de  Hebreeuwse woorden  voor Koning der ere:  Melech ( Koning)  hakavod ( der ere)

Als de Koning komt, zal er ook afgerekend worden met het kwaad….onderin uitgebeeld.

Art Textiel  September 2018       Technieken: Stempelen, kanten kleedjes, vrij machinaal borduren; tules, vlies.

Translate »