Koning der ere komt

Bazuinenfeest ( Jom Teroe´a- Dag van het blazen) Een feestdag met juichen en op de sjofar blazen.

Leviticus 23: 24
“In de 7e maand zult gij een rustdag hebben aangekondigd door bazuingeschal…….het zal een jubeldag voor u zijn”
St.V “Een dag van herinnering”

Een feestdag waarop men nu en deze komende 10 dagen t/m Grote Verzoendag zijn zonden gedenkt.
Een periode van zelfonderzoek en inkeer.

Een tijd om onderlinge geschillen bij te leggen, om in het reine te komen met je medemens. Pas dan ben je toe aan de Verzoendag, waarop er verzoening wordt gedaan over alles wat tussen jou en God in staat.  

Het bazuingeschal is het geklank van een sjofar, een bazuin gemaakt van de hoorn van een ram of bok.

De Joodse traditie brengt de ramshoorn i.v.m. de ram die Abraham slachtte i.p.v zijn zoon Isaak ( Genesis 22: 13) 

In Hebreeën 11: 17  Isaak wordt “de eniggeborene” genoemd, een titel die verder hoofdzakelijk voor Christus gebruikt wordt.

In Hebr. 11:18,19 Isaak wordt gezien als degene die uit de doden is opgewekt.

Nieuwtestamentisch  bezien betekent dat aan het begin van het Joodse jaar al direct het offer van Christus staat. Want Isaak is als zoon van de vader die hem offert, een type van de Zoon van God.

Er worden verschillende geluiden voortgebracht.

De t’ki’a ( de stoot= ongebroken leven) de t’ki’a g’dolah ( de grote stoot ); de sj’varim ( gebroken tonen= gebroken beloften); en de t’roeáh ( het signaal of alarm)

Sterk sjofar geschal wat doet herinneren aan de heilige God die neerdaalde op de berg Sinaï in vuur en donder en bazuin ( sjofar) geschal.

Exodus 19: 18-19
“En de berg Sinaï stond geheel in vuur….en de hele berg beefde zeer. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem in de donder”

“Toen daalde God op de berg Sinaï en riep Mozes naar de bergtop en Mozes klom naar boven” (vs 20)

Het is naast een Herinneringsfeest ook een feest van uitzien naar de komst van de KONING.

Een nieuwe koning werd ingehuldigd met bazuingeschal.

Jezus en Paulus spreken over Jezus terugkomst op aarde en gebruiken de feesttaal van de DAG VAN BAZUIN

1 Thess. 4:16
“Want de Here zelf zal op ´n teken, bij ´t roepen van ´n aartsengel en bij ´t geklank van ´n bazuin Gods, nederdalen van de hemel….”

Mattheus 24:31
“En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de 4 windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot ´t andere”

Uitgebeeld door grote zilveren voeten.

God vraagt aan ons in Jesaja 40:1
“Troost, troost Mijn volk, zegt uw God…”

Dat zit ahw in de kleine zilveren voetjes die de Grote Zilveren voeten volgen.

Door vertroosten, door  gedenken, door voedselpakketten, door helpen met alya maken….

Inspiratie kreeg ik door op een middag kanten kleedjes met Davidssterren te vinden in een vintagewinkel. Met een coupon met Davidssterren in de gordijnzaak ernaast.  

Op een dag “moest ik ahw” rondom deze sterren heel veel zwart en paars vrij machinaal borduren. Deze kleuren benadrukten het lijden van het Joodse volk door de eeuwen heen.

God vraagt van ons “Troost, troost, Mijn volk”  

Maar de Grote Trooster is God, de Messias en De Heilige Geest…
Weergegeven in de Zilveren Voeten en de Duif. En de voetstappen van Hem die tot in die zwarte sterren er vertroosting brengt met Zijn aanwezigheid en kleuren goud.

Teksten oa
Jesaja 61:1-4 en Lucas 4:18-20

Inspiratie ook door studies en liederen:

Psalm 24 en OpwekkingsLied 622 
“Groot is de Heer God Almachtig, Groot is de hoogste Heer……Glorie aan de Zoon van God, Glorie aan de Heer, Koning en Heer. Opent de poort, effent de baan, zodat de Koning binnen kan gaan.En voor eeuwig is Hij God!”

Ik stempelde de Hebreeuwse woorden  voor Koning der ere:  Melech ( Koning)  hakavod ( der ere)

“Opent de poort, effent de baan, zodat de Koning binnen kan gaan”

Peter Steffens beschrijft als een koning de stad Jeruzalem binnen kwam het opgehoogde zand op de bodem in de poort (vanuit woestijn winden meegebracht) weggehaald moest worden. Zodat de koning niet van zijn paard hoefde af te stappen.
Een koning behoort met koninklijke waardigheid binnen te rijden.

Dat deed mij denken aan het boekje “Ja kom binnen Heer”.
Waarin uitgelegd dat Jezus je wil helpen door Zijn Heilige Geest om de kamertjes in je huis open te doen en met Hem dingen die verkeerd zijn, in de weg staan etc op te ruimen. Genade dus….

Als de Koning komt, zal er ook afgerekend worden met het kwaad….onderin uitgebeeld.

Art Textiel  September 2018 

Studies: De feesten van Israël – Evert van der Poll; Hoogtijden voor Hem – Willem J. Ouweneel; Peter Steffens.

Technieken: Stempelen, kanten kleedjes, vrij machinaal borduren; tules, vlies.

Translate »