De Rots

De ROTS is het 1e deel van een serie over het Loofhuttenfeest ( ingesteld door God in Leviticus 23:34)

Herinneren: God leidde  ‘t Joodse volk door de woestijn naar ‘t Beloofde land, na  hen bevrijd te hebben uit Egypte.

Op een dag werd ik wakker met de zin in mijn hoofd  “How great I am”  en ik ontdekte…..

Lied “ Great I am” van Jared Anderson, ook oa gezongen door Paul Wilbur….en

Leider Mozes zong aan het eind van zijn leven: “Gunt grootheid aan onze God de Rots” Deut. 32; 4

Opwekking 284 “ Maak groot de HERE, onze God, de Rots….

In die woestijn was al gauw gebrek aan eten en water en steeds voorzag God hierin. De 1e keer in de woestijn Sur bij Mara waar het water bitter was, moest Mozes een stuk hout in het water werpen en het water werd zoet. ( Exodus 15:22-27)

Als het volk daarna honger heeft in de woestijn Sin, dan geeft God manna en kwakkels iedere dag. Op de 6e dag 2x zoveel, voor rust op de 7e dag  (Exodus 16) en  God voorziet weer in water terwijl het volk mort: “Is de HERE in ons midden of niet?” (Exodus 17).

Maar God had beloofd aan Mozes: “Ik ben, die Ik ben” of in de Naardense bijbel ( vanuit het Hebreeuws) “ Ik zal er zijn, zoals Ik er ben”( Exodus 3: 13, 14) toen hij de opdracht kreeg om Gods volk uit Egypte te halen . Want  Mozes vroeg zich af   of het volk hem wel zou willen geloven.

Ik vind daar zo’n rijkdom in zitten, God toen, en nu en in de toekomst. Dus ook in mijn , jouw leven. Ook in momenten dat ik het even niet meer zie zitten, mag ik weer proberen te vertrouwen  “Hij zal er ook zijn voor mij”.

Als het volk dan twijfelt aan Gods hulp en Naam,  zegt God tegen Mozes: “Zie Ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan, dan zult gij op de rots slaan en daaruit zal water te voorschijn komen, zodat het volk kan drinken”( Ex. 17: 6)  In het Hebreeuws is Rots eben, dus heb ik deze Hebreeuwse letters in de rots gestempeld, met de staf van Mozes.

Paulus schrijft aan de Korintiers een brief en vertelt dat die rots, waar ze steeds uit dronken, ook een beeld is van Christus.   1Korintiers 10:  1t/m 4 .

Jezus in het O.T.?  Jezus zelf zegt in Joh. 8:58 “Eer Abraham was, ben Ik”.

Jezus geslagen?   Petrus 3: 18 “Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen”

Israel trekt  verder en in de woestijn Sinai, krijgt Mozes op de berg Sinai  Gods woorden om daardoor hen te “onderwijzen”. Exodus 24: 12

“En de berg Sinai stond geheel in rook, omdat de HERE daarop neerdaalde in vuur…en de gehele berg beefde zeer. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde de HERE neer op de bergtop en riep Mozes naar de bergtop….Toen sprak God al deze woorden……”Ik ben de HERE , uw God, die u uit het land Egypte, waar jullie moesten dienen (slaven) hebt uitgeleid…………Die woorden op 2 grote stenen worden later in de ark, ineen tent gelegd. Een tent waar God met Mozes spreekt. God de heilige God heel dichtbij!

Later op de tocht door de woestijn met vele gevaren, omringende vijandige volken is het volk enorm boos omdat er geen water is, en als Mozes en zijn broer Aaron in die tent  God ontmoeten ( tent der samenkomst of tabernakel)  zegt God: “Mozes neem de staf en laat hen samenkomen en spreek dan tot de rots, dan zal zij haar water geven” Numeri 20:8

Als Mozes in zijn boosheid 2x op de rots slaat, ipv spreekt,  zegt God: “Je hebt op Mij niet vertrouwd…en Mij niet geheiligd hebt”

De rots was al geslagen, zoals Jezus eens voor ons gestorven is, en niet weer voor ons hoeft te sterven. Maar wij ahw kunnen rusten bij Hem.

Die 40 jaar door de woestijn , steeds zorgde God voor hen . Mozes  zegt als hij na 40 jaar terug kijkt : “God heeft uw tocht door deze grote woestijn gekend; deze 40 jaar was de HERE, uw God, met u, gij hebt aan niets gebrek gehad” Deuteronomium 2: 7

Leiding, bescherming, brood en steeds water uit de rots, de rots die ‘mee ging”. Moeilijk voor te stellen voor mij als moderne westerse…maar zegt Jezus zelf niet na zijn lijden en opstanding , wanneer Hij teruggaat naar Zijn Vader in de hemel: “Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld” Mattheus 28: 19

Hoe kan Jezus en in de hemel en nu bij mij, bij jou zijn? Door de Heilige Geest. Jezus zegt voor hij gaat sterven: “Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn”. Johannes 14: 16

Rechts in het kleed heb ik in de rots vrij machinaal geborduurd en ik vond dat er wel een vlam in zat….verwijzing naar de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest, die we ontvangen als we in Jezus geloven. Handelingen 1: 38 en Johannes 16: 5-15

Toen ik aan het studeren was, ontdekte ik een foto van een archeologische vondst in Israel, oude sandalen. Deze  foto heb ik gebruikt om een stempel te gutsen en zo af te drukken op stof.

Zo mag ook ik en jij naar Hem toelopen, rusten bij het volbrachte offer wat Jezus voor mij heeft gebracht voor mijn zonden en …… drinken   “En op de laatste dag van het Loofhuttenfeest stond Jezus op en riep “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!. Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift ( O.T. en N.T) zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was ” Johannes 7: 37 t/m 39

Technieken geleerd op workshops Wil Fritsma:

Werken met verschillende stoffen ; permanent markers gebruiken en woordkolom maken; stempels maken; vormen uitsnijden in freezepapier; werken met roestpoeder- lapjes en kant roesten; Transferverf; Vrij machinaal borduren.

Studies oa Peter Steffens  De meereizende rots en ds Klaas Goverts

Gemaakt 2013

Translate »