Pesachviering- Verlossing

VERLOSSING — Jezus laatste Pesachviering

Pesachviering – Een gedenkdag om te vieren “de bevrijding van het volk Israel uit slavernij te Egypte”

Doordat God hen uitleidt en bevrijdt van de machten van de Egyptische heerser en Egyptische afgoden met 10 plagen.

Pesach – Voorbijgaan

Volk van Jacob (Israël) werd 400 jaar als slaven onderdrukt door verschillende Farao’s in Egypte.

Farao’s werden gezien als de zoon van de zonnegod.
De Nijlgod-Hapi en Re-hoogste zonnegod zijn de hoofdgoden van Egypte

De Israëlieten gaan dan naar de God van Jacob (Israël) schreeuwen.
Hun pasgeboren jongetjes worden nl gedood. Hun dwangarbeid is hard en onder mishandeling. Ze werken aan Farao’s steden Pitom en Raamses en op het land (zodat Egyptische arbeiders aan de piramiden kunnen bouwen) Exodus 1:11 -17.

God zendt Zijn dienaren Mozes en Aäron naar de Farao en zegt : “Laat Mijn volk gaan om Mij te dienen in de woestijn“ Exodus 7:16
Maar Farao reactie is “Wie is de HERE, naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan?” Exodus 5:2

God laat met 10 plagen zien dat Hij machtiger is dan de vele goden van Egypte.
1= Nijlgod- water veranderde in bloed;
2= Heket kikkergod – kikvorsen plaag.
3= Thot van de magie – stof wordt muggen;
4= Ptah schepper van het universum – steekvliegen plaag.
5= Hathor koegodin en Apis stiergod – veepest plaag.
6= Thot, Isis en Ptah goden der geneeskunde- zweren plaag.
Maar Farao verzwaarde de dwangarbeid en iedere keer verhardde Farao zijn hart.

Uitgebeeld: Dode vissen in de Nijl; kikkers zelfs in Farao’s paleis; steekvliegenzwerm komen in het paleis; Farao en zijn bedienden zitten onder de bulten; dode dierenkop bij de slavendrijver.

De latere door God ingestelde gedenkdag “Pesachviering” werd ook tijdens Jezus leven gevierd.
Met lamsvlees, met matzes (ongezuurde broden), met 4 bekers wijn naar Gods woorden:

“ Ik ben de HERE, Ik zal u onder de dwangarbeid van de Egyptenaren UITLEIDEN, u REDDEN van hun slavernij, u VERLOSSEN door een uitgestrekte arm en onder zware plagen, Ik zal Mij u tot een volk AANNEMEN en Ik zal u tot een God zijn” Exodus 6:5

Hier uitgebeeld de Beker van de UITLEIDING of HEILIGING

“ Ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want Ik ben de Heer” Exodus 12:2

God had de bevrijding van Zijn eigen volk Israël op het oog en de bevrijding van het Egyptische volk van de slavernij van hun afgoden.

De eerste 3 plagen troffen de Egyptenaren en de Israëlieten. Bij de 3e plaag waar al het stof muggen werd, konden de magiërs van de Farao dit niet nadoen en zeiden “ Dit is de vinger van God”. Maar Farao liet Israël niet gaan.

Dan zondert God Zijn volk in de landstreek Gosen af, zodat de volgende plagen daar niet gebeuren.
“ Ik zal het land Gosen waar Mijn volk verblijft uitzonderen….opdat gij weet dat Ik, de HERE, in het land ben” Exodus 8:22

Hier afgebeeld plagen 4 (stof wordt muggen)
7= hagel plaag tegen de god Resjoe – heer van de bliksem en de god Thot – heer van de regen en donder.
8= De sprinkhanen plaag tegen de vruchtbaarheidsgod Min en de god Serapis – beschermgod van de sprinkhanen.

9e plaag is 3 dagen diepe duisternis in Egypte, tegen de zonnegod Ra (Re) en Horus.
Maar de Israëlieten hadden licht waar zij woonden. Exodus 10.

De Israëlieten moesten 4 dagen een 1 jarig lam (of geit) zonder gebreken in huis nemen op de 10e van de maand Nisan.
Het dier slachten op de 15e dag en het bloed met een bundel hysop strijken aan de 2 deurposten en de bovendorpel. Exodus 12

De 10e plaag was een directe aanval op de afgod Osiris en Farao zelf. Die dacht een incarnatie te zijn van Osiris.

De afgod Osiris, schenker van het leven en heerser over het dodenrijk op de rechterstoel.

Alle eerstgeboren zonen (erfgenamen en dan hoofden van hun families) zouden omkomen door de verderfengel zei God.
Door de dood van oa Farao’s oudste zoon en troonopvolger werd het contact met de godenwereld onderbroken.

“ Verderver” is de “ afbreker”
Om te zorgen dat het kwaad niet het laatste woord heeft.

De 10e plaag

De eerstgeborenen van de Israëlieten worden enkel gespaard door het bloed van het paaslam.
“ Waar Ik het bloed zie, ga Ik u voorbij” Exodus 12:13

De Israëlieten moeten het lam braden op het vuur en eten met ongezuurde broden en bittere kruiden.

Bittere kruiden bv mierikswortel ivm de bitterheden die ze in Egypte hadden meegemaakt.

Ongezuurde broden omdat er geen tijd was om zuurdesem toe te voegen en het te laten rijzen.

Zuurdesem gaat door het hele deeg en staat hier voor zonde die doorwerkt in je leven. Het niet meer goed is tussen jou en God en jou en de ander.

Binnen schuilen ze achter de deur met het bloed op de deurposten zodat de verderf engel voorbij gaat. Ze eten familiegewijs en staande de Pesach maaltijd.
Zelf wakend en uitkijkend naar de bevrijding. Exodus 12:4-13

En God waakt “ Een nacht van waken was dit voor de HERE, om hen uit het land Egypte te leiden” Exodus 12:42

De Uittocht begint.
Farao gebiedt Mozes en Aäron ‘s nachts “Maakt u gereed, gaat weg uit het midden van mijn volk, zowel gij als de Israëlieten…ook uw klein vee, maar gaat!” Exodus 12:29-31

Ook de Egyptenaren drongen er op aan en gaven achterstallig loon mee in vorm van kleden, zilveren en gouden voorwerpen.

De Israëlieten 600.000 man ongeveer (kinderen niet meegerekend) trokken van Raamses naar Sukkot. Daarna liet God Israël afzwenken naar de Schelfzee. God ging hen vooruit met een wolkkolom overdag en een vuurkolom ‘s nachts.

(Niet via ‘t land van de Filistijnen ivm mogelijke strijd en verlangen om terug te keren naar Egypte) Exodus H12 en 13)

Farao denkt dat zij verdwaald zijn en achtervolgt hen met 600 strijdwagens en paarden. De Israëlieten schreeuwden het uit.
Mozes zegt ”Houdt stand, dan zult gij de Verlossing van de HERE zien …de HERE zal voor u strijden en gij zult stil zijn”

De engel Gods die voor de Israëlieten uitging en de wolkkolom verlieten hun plaats en gingen achter de Israëlieten staan. Tussen hen en het Egyptische leger in.
En de wolk was duisternis naar de Egyptenaren en licht bij Israël.

Mozes gehoorzaamde God om zijn staf en hand op te heffen over de zee en God deed de zee de hele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien en maakte haar droog. De Israëlieten konden in het midden van de zee op het droge, tussen watermuren rechts en links, doortrekken. Zo verloste de HERE hen uit de macht der Egyptenaren.
Exodus H13 en 14

De beker van de VERLOSSING

Apostel Paulus noemt de doortocht door de zee als beeld van de doop.

Romeinen 6:3-4 en 1 Korintiërs 10:1-2

De 3e beker: De beker van de VERLOSSING

Bij Jezus laatste Pesachviering sprak Jezus na de maaltijd bij de 3e beker:
“ Deze beker is het Nieuwe Verbond in Mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt”. Lucas 22:20; Mattheus 26:27; Marcus 14:24;

Het bloed van het paaslam bracht redding van de dood in Egypte.
“ Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbij gaan” Exodus 12:13

Zo heeft Jezus redding gebracht door Zijn verzoenende dood.
“Hem (Jezus) heeft God voorgesteld als verzoenmiddel door het geloof in Zijn bloed..” Romeinen 3:25

“ u bent vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam” 1 Petrus 1:18-19

Bij het breken van de speciale terug gevonden matze (“afikoman” – “De Komende”) gaf Jezus deze matze aan de discipelen en zei:
“ Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt” Lucas 22:19

Jezus, het Lam zonder zonde, gebruikte het ongezuurde brood van de Pesachviering, als beeld van Zijn lichaam.

De 4e beker: Beker van de AANNEMING of LOFPRIJS

Na de maaltijd worden de Lofpsalmen 115-118 gezongen. Met woorden als…
Psalm 116: angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen….de beker der Verlossing zal ik heffen..
Psalm 118: ik zal niet sterven maar leven en ik zal de daden van God vertellen….gezegend is hij die komt in de naam des HEREN ….

Na deze beker van de aanneming en de lofprijzing loopt Jezus met Zijn discipelen naar de olijvenhof van Gethsemane (olijfpers)en zegt tegen 3 discipelen
“ Mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe, blijf hier en waak met Mij “ (Mattheus 26:36-40)

Jezus bidt “ Vader als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg; Maar niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede”. Er verschijnt een engel uit de hemel om Hem kracht te geven ( Lucas 22:43)

Jezus “ werd dodelijk beangst en bad vuriger. En Zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen” Lucas 22:44

De zonde van Zijn volk, van alle volken…..a.h.w. samengeperst in deze andere beker. De beker van toorn.

De drinkbeker waar de grote profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiel al over spraken….” Een beker vol hoon en spot”….een beker van ontzetting en verbijstering “….

Wil Jezus die drinken….???…..en Zijn discipelen slapen…

Het kruis
Jezus werd verraden, veroordeeld zonder eerlijk proces, veroordeeld door het Romeinse gezag uit angst voor een opstand van een meute….tot de kruisdood.

Boven het kruis de woorden “ Koning der Joden”

Midden op de dag sneed een dikke duisternis van boze machten uit de hel Jezus af van Zijn Vader.

Hij riep “ Mijn Rechter, Mijn Rechter, waarom hebt Gij Mij verlaten?”

Wat een offer van Jezus …..
Wat een offer van de Vader…..
Om de Verzoening, en dat wij nooit alleen hoeven te zijn…..

“ Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld” Brief 1 Johannes 2:2

De Opstanding
3 Dagen later
Tegen de ochtend is er ‘s morgens vroeg een aardbeving als 3 vrouwen naar het graf van Jezus gaan met specerijen.
Een engel van God daalde neer uit de hemel en wentelde de steen weg. Zijn uiterlijk als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.
De bewakers van Pilatus de stadhouder en van de Joodse Raad werden als doden en snelden daarna naar de Joodse Raad.

De vrouwen vonden de steen weggerold en een engel zei: “ Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt “ Lucas 24; Marcus 16

Petrus en Johannes snelden toen zij het hoorden naar het graf en zagen de linnen windsels waarin Jezus gewikkeld was liggen. De zweetdoek die op Zijn hoofd geweest was, lag opgerold op een andere plaats.Johannes 20

“ Johannes zag het en geloofde” Johannes 20:8

Jezus lichaam was niet geroofd.

Dieven zouden het kostbare linnen meegenomen hebben en…

De windsels van zo’n 30 m lang met specerijen van zo’n 30 kg was hard geworden en hadden de vorm van het lichaam aangenomen. Een lege cocon lag daar…

De hoofddoek die geknoopt was om Jezus hoofd tegen de vliegen, was ontknoopt en opgerold en op een andere plaats gelegd.
Dat had Jezus gedaan, Hij was opgestaan.

Doortocht door de Schelfzee ( Rode Zee in Griekse vertaling)

De doortocht sluit de verlossing af.
Door het water van de dood heen.

Apostel Paulus noemt de doortocht door de zee als beeld van de doop.

Romeinen 6:3-4 en
1 Korintiërs 10:1-2
“ Dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en de zee”

Aannemen tot Gods volk.
Verbond bij de berg Sinaï

Mozes en de Israëlieten zongen daarna een lied hoe God hen in majesteit heeft verlost van de wagens en ruiters van Farao.

Mozes vertelt dat hun bestemming Gods heilige berg is.
Exodus 15

Na beproevingen onderweg, waarbij God steeds voorziet in water, brood, kwakkels. Overwinning door strijd en gebed op ‘t vijandige volk Amalek die de zwakken achterin aanvielen.
Komen ze aan bij de berg Sinaï. Geeft God hen Zijn leefregels en Zijn verbond.
Exodus H19 en 20

Hemelvaart en uitstorting van de Heilige Geest van God

De 3 matzes tijdens Jezus Pesachviering.

3 speciale matzes liggen op een Pesach schotel. Met doeken ertussen.
Uitbeeldend de priesters, de levieten (rondtrekkende leraren van de Torah, zeer toegewijd aan God) en het volk Israël.

De middelste matze wordt plechtig in tweeën gebroken. De ene helft verdeeld onder de aanwezigen aan tafel en gegeten.

Het grootste deel van deze middelste matze wordt in een doek gewikkeld en verstopt.
Dit stuk wordt Afikoman genoemd.
Grieks “Afikomenos” betekent
De Komende of Hij die gekomen is.
Uitzien naar ‘n grotere bevrijding: De komst van de Messias en Zijn rijk.

Aan het einde van de Pesachviering, na de maaltijd mogen de “kinderen” de afikoman gaan zoeken en terug brengen bij de leider van het feest.

Jezus breekt deze afikoman en zegt :” Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt”
Lucas 22:19

Jezus zegt hiermee “Ik ben de Messias “

De leider van het feest moet dan een losprijs betalen om de afikoman terug te krijgen.

Jezus is gevonden door Zijn discipelen na Zijn opstanding.

De losprijs was een cadeau waar men 50 dagen op moest wachten.

In Johannes evangelie heeft Johannes opgeschreven welke gesprekken Jezus had met Zijn discipelen tijdens de Pesachviering.
Die begint met de voetwassing bij het begin, Jezus als Dienaar! Johannes H13
En Jezus belooft hen in Zijn “ afscheidswoorden “Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn….” Johannes H14:16-18

Jezus onderwees nog 40 dagen over het Koninkrijk van God (Handelingen 1:3) en werd met een wolk van Gods heerlijkheid opgenomen in de hemel.

Op de 50e dag van die maand was er het
“cadeau“. De uitstorting van de Heilige Geest.

Waarvan Jezus had verteld
“De Trooster”
“ De Geest der waarheid”
“ De Leraar”
Johannes 14

Art textiel werkstuk
Applicaties, vrij en machinaal borduren
2023

Studies dr. K. Goverts; W.Ouweneel; Evert vd POL; G.C. Cohen; E. Westerman; Lois Tverberg.

Translate »