De Ark van Noach en de doop, 2 verhalen in 1? Door het geloof heeft Noach eerbiedig de ark toebereid, tot redding van zijn gezin. Hebr. 11:7 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop,….. een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus. 1Petrus 3:21


Hebreeuwse woorden laten ook 2 woorden, verhalen zien.Teba betekent ark en woord.
Jezus wordt genoemd “Het Woord des levens”1Joh. 1:1.
Jezus zelf zei:Ïk zeg u, wie Mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.
Joh.5:24
Translate »