Vorige week was ik in Israel met Christenen voor Israel reis. De laatste dag waren we oa in de Oude Stad van David bij de Siloam Pool. Daar las de ds voor uit Joh. evangelie. Het raakte mij, hierover had ik een werkstuk gemaakt. Nog maar net af eind maart! Al een keer laten zien op een tentoonstelling Handen in Zwijndrecht, maar nu volgt dan hier de foto’s en beschrijving van dit kleed “Levend water”. P1160695   “Levend water”  Johannes 7: 37-39 In de tijd van Jezus vond op elke dag van het Loofhuttenfeest een waterplengoffer plaats. Er werd water uitgestort over het altaar. Elke morgen daalde een priester van de tempelberg af naar het badwater Siloam. Daar vulde hij een gouden kruik met water en met deze gevulde kruik klom hij weer naar boven. Water-Libation      P1160698 In de voorhof van de tempel ontvingen de andere priesters hem met vrolijk trompetgeschal.Het volk juichte! Een andere priester nam de kruik over en sprak de woorden uit Jesaja 12 : 3: ’Ge zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil’. De priester klom dus op het altaar. Aan de zuidwestkant van het altaar stonden twee schaaltjes met onderaan een opening. In het ene schaaltje goot men het water uit de vijver en in het andere schaaltje goot men wijn. Water als herinnering aan de woestijn en hoe God hen water gaf. Wijn als teken van vreugde. Het water en de wijn stroomden via een buis naar de tempelbeek Kidron. Op de 7e dag gebeurde dit waterplengoffer 7 maal. Het was steeds een stoet van priesters en feestgangers. Waarbij er gelijktijdig een stoet naar het Kidrondal ging om wilgentakken te halen. Die staken ze aan beide kanten vast aan het brandofferaltaar, zodat de takken eroverheen bogen  als een bladerdak. P1160697 De echte explosie van uitgelaten blijdschap kwam op deze láátste dag van het feest. Bij het altaar stonden dan het volk en de priesters met hun takken te luisteren naar de tempelzangers.Uit volle borst zongen zij de laatste psalm van het Hallel. Psalm 118   ‘Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft’. ‘Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Och HERE, geef toch heil (Ps. 118 : 25) Och HERE geef toch voorspoed’  (in het Hebreeuws :Hosjanna = Hosanna) Onmiddellijk daarna viel het volk in: “Och  HERE, geef toch voorspoed Gezegend Hij die komt in de naam des Heren!!” Ze schrééuwden het uit. P1160301           P1160302 Wat moesten ze zonder Gods zegen! Het land was door de zomerzon uitgedroogd.Water had het nodig. Water! Veel regenwater. Het  zaad was al uitgestrooid.Plotseling kwam er een moment van zwijgen. De priester goot de kan met water uit over het altaar. Zo moge de HERE  regen geven. P1160704 Jezus heeft ook zo’n Loofhuttenfeest bijgewoond. Op de laatste, de grote dag van het feest ging Hij staan. Dat was vreemd. Als een rabbi de schriften uitlegde ging hij zitten. Een profeet  ging altijd staan, want hij had een boodschap.  Hij riep zo luid Hij kon:”Wie dorst heeft kome tot MIJ en drinke “(Joh. 7 : 37) P1160701      P1160700 “Wie in Mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” Johannes legt uit: “Dit zei Jezus over de Heilige Geest, welke zij, die tot geloof in Jezus kwamen, ontvangen zouden. Want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was” ( Joh. 7 : 37-39) P1160702    We krijgen Eeuwig leven straks en nu een proces van herstel en leven van die “Komende eeuw” Tegen de Samaritaanse vrouw had Jezus ook al gesproken over dit “Levende water” Joh. 4: 14  “Maar wie gedronken heeft van het water dat Ik haar/hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water zal in haar/hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven” ‘Eeuwig leven” is in de bijbel niet slechts de onsterfelijkheid van onze persoon, onze ziel. Maar ook “het leven van de eeuw”. Van de komende eeuw, het Messiaanse rijk, het Koninkrijk van God in volle glorie. Wie in Jezus gelooft, hoort bij dat Koninkrijk voor altijd, ook na de dood. Het wonder is echter, dat je het leven van die komende eeuw nu al mag ervaren. De Heilige Geest legt het in je. Oa dat je Gods woorden herinnert, dat je ervan kunt delen, dat je vreugde kunt groeien ( in je rechter hersenhelft zit het vreugdecentrum….wat als enige kan groeien…wetenschappelijk bewezen…onderwijs st. Promise), dat er herstel in je leven kan zijn (een proces) P1160703 Bronwater is levend water in tegenstelling tot water dat in cisternen of waterputten is opgeslagen. Dat is stilstaand water, troebel water vol met bacteries. De blinde man die Jezus genas ( Joh 7) moest zich wassen in het badwater Siloam, want dat was levend water, symbool van de echte reiniging door de Heilige Geest. Naar studies van Evert vd Poll- De feesten van Israel;Willem J. Ouweneel- Hoogtijden voor Hem; Joseph Good- Rosj Hasjana; Werner Stauder- Bijbelstudie;  James Wilder-Leven naar Gods plan( over vreugde opbouwen)

Translate »